V mateřské škole se měsíčně platí stravné a částečná úhrada neinvestičních nákladů (školné). Platby lze provádět bezhotovostně inkasem nebo ve výjimečných případech v hotovosti, po domluvě s vedoucí školní jídelny, která je pověřena výběrem těchto plateb. Výše částečné úhrady neinvestičních nákladů je v současné době 600,– Kč za měsíc. Děti, které mají ve školním roce 2016/2017 odklad školní docházky platí 600 Kš školné. Od 1.1.2015 opět hradí vzdělávání ve stanovené výši. Děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1.9.2016 do 31. 8. 2017, se budou celý školní rok vzdělávat bezúplatně. Osvobozen od úplaty je (v souladu s vyhl.č. 214/2012 Sb.): zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče Výše stravného je určena na 34,– Kč/den. Norma je stanovena: 8,– Kč na dopolední svačinu a 19,– Kč na jeden oběd a 7,– Kč na odpolední svačinu. U dětí, které dovrší ve školním roce 7 roků je výše stravného na jeden den 37,– Kč . Norma je stanovena na 8,– Kč na dopolední svačinu a 22,– Kč na jeden oběd a 7,– Kč na odpolední svačinu. V případě nepřítomnosti dítěte odhlaste své dítě nejlépe den předem nebo do 7.30 daného dne paní učitelce ve třídě nebo telefonicky do kuchyně nebo třídy. Bez omluvy dítěte do 7.30, se oběd účtuje a můžete si ho první den nemoci dítěte odebrat do vlastního nosníku v 11.00 hod. v kuchyni MŠ.
V mateřské škole je celodenně zajištěn pitný režim.