Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 24.6.2021 v 15:0­0 hod.

v budově MŠ Dvorská 96 – třída Mravenci, I. patro.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ

Seznam nepřijatých dětí 2021

Seznam přijatých dětí 2021

OZNÁMENÍ RODIČŮM,
Od 10.5.2021 bude naše mateřská škola otevřena pro všechny děti bez výjimky.

Provoz bude dle běžného režimu od 6 do 16.30 hod., a to bez testování dětí , děti bez nošení roušek.

Informace ke zpracování osobních údajů

Testování dětí GDPR

Dle nařízení vlády se mateřská škola

otevírá v pondělí 12. dubna pro děti předškolního věku a dále

pro děti zaměstnanců těchto vybraných profesí:

zdravotní pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu
pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
zaměstnanci bezpečnostních sborů
příslušníci ozbrojených sil
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zaměstnanci Úřadu práce České republiky
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
zaměstnanci Finanční správy České republiky

Nutné doložit potvrzením od zaměstnavatele.

Provoz MŠ od 12. dubna bude upraven na dobu od 6.30 do 16. 30 hodin.
Třída Berušky a Veverky 6:00 – 16:30 !!!

Třídy nebudou spojovány. Čipy pro vstup do MŠ nebudou ráno funkční!

Při vstupu do MŠ budou všechny děti povinně testovány každé pondělí a čtvrtek v době od 6.30 do 8.00 hod. Prosíme rodiče, aby si vyhradili cca 20 – 30 min. času k provedení a vyhodnocení testu.

Testování proběhne tímto způsobem:

Při vstupu do budovy je zákonný zástupce povinen mít krytá ústa respirátorem po celou dobu a dítě chirurgickou rouškou do potvrzení negativity testu
obdrží od proškoleného pracovníka MŠ odběrovou tyčinku na výtěr nosu dítěte, provede výtěr a předá pracovníkovi ke zpracování a vyhodnocení testu.
Ihned po odběru vyčká zákonný zástupce se svým dítětem 15 minut na školní zahradě nebo v okolí MŠ na výsledek testu.
Při negativním výsledku pokračuje s dítětem do šatny.
Při pozitivním výsledku odchází domů a je povinen neprodleně informovat svého pediatra a objednat se přes něj na PCR test.
Výsledek testu pak oznámí MŠ.
Pokud se při čtvrtečním testování objeví u někoho pozitivní test, přechází celá třída okamžitě do karantény a MŠ informuje KHS.
Pokud dítě nastoupí do MŠ v jiný den než v pondělí a čtvrtek, musí se zákonný zástupce při vstupu do MŠ nahlásit a vyčkat na otestování dítěte.

Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se testování účastní.

Pokud dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění, nebude ani testováno ani vpuštěno do budovy MŠ.

Zákonný zástupce má právo odmítnout testování svého dítěte, v tomto případě nebude mít dítě možnost účastnit se prezenčního vzdělávání, ale bude omluveno z docházky.

ZÁPIS DO MŠ na školní rok 2021/ 22

Kritéria pro přijímání dětí 2021

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2021

Oznámení o individuálním vzdělávání

Výsledky zápisu budou zveřejněny v pondělí 31. května v 8 hodin a to na skleněných dveřích u vchodu budovy Dvorská 30 a na webových stránkách školy.
Prosíme rodiče, aby si přišli podepsat a vyzvednout Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ve dnech:

přijetí 7. – 8. června 8 – 16 hodin
nepřijetí 10. – 11. června 8 – 16 hodin

Rozhodnutí a další informace vám budou podány před vchodem do budovy Dvorská 96.
Nebudeme letos opět posílat rozhodnutí poštou.

Zápis do MŠ proběhne letos opět bezkontaktní formou a budeme přijímat 40 dětí.

V termínu 3. – 14. května 2021 rodiče doručí

  1. vyplněnou a od lékaře potvrzenou žádost o přijetí do MŠ
  2. kopii rodného listu

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte můžete využít od 26. dubna 2021 Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/…kola/dvorska

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a poté formulář a kopii RL lze doručit do MŠ následujícími způsoby:
osobně do poštovní schránky MŠ na budově Dvorská 96
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (ms_dvorska@blansko.cz)
poštou (rozhodující je datum podání na poště)
do datové schránky školy (6miknh2)
Pozor – nestačí jen odeslat pomocí el. předzápisu, je nutné doručit výše uvedeným způsobem!

Elektronický předzápis není povinný, můžete si Formulář žádosti jen stáhnout z našich webových stránek.

Přijetí Vaší žádosti Vám bude potvrzeno telefonicky, prosíme tedy o správné uvedení Vašeho telefonního čísla.


DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE –
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1. BŘEZNA 2021

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 26. 2.2021 č. 2000 -
vyhlášení nouzového stavu,

bude od 1. 3. 2021 MŠ uzavřena.

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU
Informace k ošetřovnému najdete na tomto odkaze:

https://www.cssz.cz/…-osetrovnemu

Žádost o ošetřovné:

https://eportal.cssz.cz/…pisy/zoppd-m

INFORMACE PRO RODIČE – ZAMĚSTNANCE SLOŽEK IZS

V Blansku je pro potřeby rodičů, kteří jsou zaměstnanci složek integrovaného záchranného systému, zajištěna péče pro děti od 3 do 10 let věku.

Poskytuje ji Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

Kontakty:
e-mail: krumnikl@zsdvorska.com
telefon: 516 418 675

Pro předškolní děti bude MŠ zajištovat distanční vzdělávání.

Nařízení Krajské hygienické stanice pro třídu Veverky !!
Třída Veverky bude uzavřena od pátku 29.1. 2021 z důvodu výskytu COVID-19.

Karanténa bude trvat do 5.2. 2021.

MŠ OD 4.1. 2021 OPĚT V PROVOZU OD 6:00 – 16:30 !!!

Upozornění pro rodiče budova MŠ Dvorská 96

MŠ od 21.12.2020 UZAVŘENA !!!
V provozu bude opět v pondělí 4.1. 2021.

Přejeme Vám všem krásné a pohodové Vánoce a hodně štěstí a pevné zdraví do nového roku !

Upozorňujeme rodiče na výskyt onemocnění COVID-19 ve třídě Berušky.

Z organizačních důvodů upravujeme od 15.12. provoz naší MŠ na dobu od 7 do 16 h.
Pouze Budova MŠ Dvorská 96
!!!

Věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí.
Děkujeme za pochopení.
Vedení MŠ


Nařízení Krajské hygienické stanice pro třídu Berušky – pro děti, které byly v MŠ 7. – 9. 12.

Třída Berušky bude uzavřena od úterý 15. 12. z důvodu výskytu COVID-19.
Karanténa bude trvat do 19. 12. 2020. Rodiče neprodleně informují pediatra svého dítěte, který rozhodne o dalším postupu.
Třída Berušek bude znovu otevřena až
4. 1. 2021.

Děkuji za pochopení

ředitelka MŠ

Oznámení rodičům
Naše MŠ bude o vánočních prázdninách v době od 23.12. 2020 – 1.1. 2021 UZAVŘENA.
V provozu bude opět v pondělí 4.1. 2021.

Přejeme Vám všem krásné a pohodové Vánoce a hodně štěstí a pevné zdraví do nového roku !

Nařízení Krajské hygienické stanice pro třídu Veverky

Třída Veverky bude otevřena od úterý 1. 12.

Pro dítě z jakékoli třídy, které bylo v termínu
16. – 19. 11. v kontaktu se třídou Veverky platí, že může nastoupit od 1. 12. pouze s negativním výsledkem testu na COVID-19.
Pokud test neabsolvovalo, může nastoupit až v pátek 4. 12. po 14 denní karanténě.
Toto nařízení se netýká dětí, které v období od 16. do 19. 11. nebyly v MŠ.

Děkuji za pochopení
ředitelka MŠ

Informace COVID - 19 Karanténa

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – budova MŠ DVORSKÁ 30 !!!

OD ČTVRTKA 26.11. 2020 TŘÍDA VEVERKY UZAVŘENA z důvodu nákazy u jednoho z dětí Coronavirem. O znovuuvedení třídy do provozu Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek !!!

Vážení rodiče,
z ekonomických důvodů a zároveň z důvodu rychle se šířící pandemie, bude naše škola
v době podzimních prázdnin v ZŠ od 26.10. – 30.10. 2020 UZAVŘENA !!!


ŠKOLNÍ ROK 2020 /2021 ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1.9. 2020

ŠKOLNÍ ŘÁD 2020 /2021

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO RODIČE

  1. Při vstupu do budovy MŠ si nasaďte roušku
  2. Použijte dezinfekci na ruce
  3. V šatně se zdržujte co nejkratší dobu
  4. Dodržujte určený počet osob v šatně tj. max.3 děti s doprovodem

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

1. Děti nemusí mít v budově školy roušky

2. Nenosit vlastní plastové hrníčky na pití, pitný režim zajištěn z jednorázových plastových kelímků

3. Ve všech umývárnách jsou dětem k dispozici jednorázové papírové ručníky
namísto textilních ručníků.

4. Každý pracovní den se provádí plošná virucidní dezinfekce omyvatelných
podlahových ploch, stolů, židlí, sociálního zařízení, dveřních klik,
zábradlí a dalších pro dotyk rukou frekventovaných mís­t.

5. Důraz na zvýšenou hygienu rukou – důkladné mytí rukou mýdlem a teplou
vodou. Všechny třídy navíc disponují chirurgickým dezinfekčním gelem na ruce
(použití dětmi výhradně pod dohledem pedagoga a v omezeném množství).

6. Pravidelné častější větrání prostor tříd.

7. Maximálně možný čas strávený venku (školní zahrada, případně vycházka do
přírody).

8. Používání jednorázových rukavic personálem při servírování stravy.

9. Bezkontaktní měření teploty v případě příznaků respiračního onemocnění.

Informační brožura pro rodiče 2020/2021

ŠVP 2019/2022

Oznámení rodičům,
z důvodu navyšování cen potravin, bude od 1.1.2020 změna ceny
u ranních svačin a obědu.
Navýšení cen stravy bude o 3 Kč na den.
Původní cena ranní svačina 8 Kč – nová cena 9 Kč.
Původní cena obědu 19 Kč – nová cena 21 Kč.
Měsíční navýšení stravy je zhruba o 60 Kč,
ale záleží na počtu dní v měsíci.
Děkuji za pochopení.
vedoucí ŠJ Mája Bahelková

ředitelka MŠ Bc.Eva Wasserbauerová

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Od 1. ledna 2019 se naše škola zapojila do projektu s názvem

„ Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu – Výzkum, vývoj a vzdělávání

…………………………………­………………………………………………………………­………………………………………….

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt MŠ z fondů EU 2018/2019

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

** Kroužek Technické MŠ.**

Cílem kroužku Technické školky je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich:
Technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
Děti si pod vedením pedagogů ale i podle svých představ samy vyrobí model na dané téma.

Technická MŠ

P1070178.JPG

Projekt naší MŠ dotovaný z fondů EU

Projekt MŠ z evropských fondů